ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Македонска Каменица

Податоци за училишниот простор

Основното училиште св. Кирил и Методиј се наоѓа во центарот на Македонска Каменица, на ул. “Александар Македонски бр.2”.
Зградата е изградена во 1982 година и има одлични просторни можности за реализирање квалитетна настава. Има 32 училници распоредени на 1450 м2, од кои два опремени кабинети по Физика и Хемија, кабинет по Информатика, кабинет по Музичко образование, училишна Библиотека и училишно Спортска сала од 1000 м2.
За наставниците, стручниот соработник, директорот, администрацијата и помошно – техничкиот персонал има одделни канцеларии кои во голема мера ги задоволуваат потребите.

Наставата е организирана во едно централно и 3 (три) подрачни училишта. Во функција се училиштата во П.У. с.Цера, П.У. с.Моштица и П.У.с. Саса. 


Учење од далечина

Препораки за online учење

Препораките можете да ги преземете на следниот линк.
 

Известување до родителите

ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење на Националната платформа за учење на далечина.

Распоред на онлајн часови

Распоред на онлајн часови за времетраење на предметната настава, можете да ги преземете тука.

Упатство за наставниците

Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина

Распоред на часови

Распоред на часови за 2020 / 21 година

Распоред на часови од прво до трето одделение:

Првo одд (1)
Вторo одд (1)
третo одд (1)

Распоред на часови за IVа и IVб

Онлајн РАСПОРЕД IV а и б

Распоред на часови Vб

Распоред на часови Vб одд

Документи и протоколи за работа

  • Куќен ред на училиштето
  • Пријава за упис на првачиња
  • Упатство за настава во продолжен престој на ученици од различни паралелки и различни одделенија
  • Протокол за работа на психологот

План и протокол за учебната 2020 / 21 година

  • Годишна програма 2020-2021 година
  • Список на првачиња 2020 /21 година
  • План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020 / 21 година
  • Постапка при појава на ученик позитивен на КОВИД-19
  • Протокол за постапување за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020 / 21 година

Новости

ИСТОРИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Основното училиште св. Кирил и Методиј се наоѓа во центарот на градот Македонска Каменица, на ул. “Александар Македонски бр.2”. Зградата е изградена во 1982 година и има одлични просторни можности за реализирање квалитетна настава. Има 32 училници распоредени на 1450 м2, од кои два опремени кабинети по Физика и Хемија, кабинет по информатика, кабинет по музичко образование, училишна библиотека и училишно спортска сала од 1000 м2. За наставниците, стручниот соработник, директорот, администрацијата и помошно – техничкиот персонал има одделни канцеларии кои во голема мера ги задоволуваат потребите.

Наставата е организирана во едно централно и 3 (три) подрачни училишта.Во функција се училиштата во П.У.с.Цера, П.У.с.Моштица и П.У.с.Саса. 

„Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Основното училиште св. Кирил и Методиј се наоѓа во центарот на градот Македонска Каменица, на ул. “Александар Македонски бр.2”. Зградата е изградена во 1982 година и има одлични просторни можности за реализирање квалитетна настава. Има 32 училници распоредени на 1450 м2, од кои два опремени кабинети по Физика и Хемија, кабинет по информатика, кабинет по музичко образование, училишна библиотека и училишно спортска сала од 1000 м2. За наставниците, стручниот соработник, директорот, администрацијата и помошно – техничкиот персонал има одделни канцеларии кои во голема мера ги задоволуваат потребите.

Наставата е организирана во едно централно и 3 (три) подрачни училишта.Во функција се училиштата во П.У.с.Цера, П.У.с.Моштица и П.У.с.Саса. 

УЧИЛИШНИ ДОКУМЕНТИ

На оваа страна можете да ги најдете сите важни училишни документи од училиштето, како што се годишните програми, годишните извештаи и слично.

kids, students, back to school
ПОСТОЈАНО ВО ЧЕКОР СО НОВИТЕТИТЕ
Знаејќи ја важноста на почетоците во образованието на секој млад човек, нашиот наставен кадар се труди на најдобар можен начин да ги подготви и оспособи младите за понатамошните предизвици во образованието.
НЕПРЕСУШЕН ИЗВОР НА МНОГУ ГЕНЕРАЦИИ
Нашето училиште со години наназад е непресушен извор на многу генерации, кои значат многу не само за историјата на училиштето, туку и со понатамошните кариери дадоа голем придонес во областа на образованието, науката, културата, уметноста итн
СОВРЕМЕНИ УЧИЛНИЦИ
Нашето училиште може да се пофали со совремни училници опремени со компјутери, како и обучен кадар за работа со истите.

Контакт

Email

osnovno_mkamenica@yahoo.com

локација

„Александар Македонски“ бр. 2, М. Каменица

Работни саати

Пон-Пет: 08AM-5PM
Саб-Нед: